2 بعد از ظهر   مظفرالدین شاه
مظفرالدین شاه واطرافیانش

یکشنبه سی ام تیر 1387به قلم: afshin arami{افشین آرامی شهرضا} ™      
2 بعد از ظهر   پدر وپسر کوتوله

یکشنبه سی ام تیر 1387به قلم: afshin arami{افشین آرامی شهرضا} ™      
11 قبل از ظهر   دختر قجر
پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1387به قلم: afshin arami{افشین آرامی شهرضا} ™      
8 بعد از ظهر   شمارش سکه وعیار سنجی مسکوکات در حضور ناصرالدین شاه

یکشنبه بیست و سوم تیر 1387به قلم: afshin arami{افشین آرامی شهرضا} ™      
7 بعد از ظهر   مکتبخانه
مکتبخانه رشدیه با ۱۱۰۰۰تومان سرمایه در زمان مظفرالدینشاه قاجار

یکشنبه بیست و سوم تیر 1387به قلم: afshin arami{افشین آرامی شهرضا} ™      
8 بعد از ظهر   کاروانسرای قمشه
عکسی زیبا از کاروانسرای قمشه (شهرضا) در زمان قاجار

  که در حال حاضر تبدیل به هتل ورستورانی زیبا وسنتی به نام هتل منتظران گردیده

دوشنبه هفدهم تیر 1387به قلم: afshin arami{افشین آرامی شهرضا} ™      
8 بعد از ظهر   بستنی قجری
بستنی فروش قاجار وچند نفر بی پول که با حسرت نگاه میکنند

دوشنبه هفدهم تیر 1387به قلم: afshin arami{افشین آرامی شهرضا} ™      
2 بعد از ظهر   سبیل مبارک را کوتاه میکنیم

کوتاه کردن سبیل مبارک ناصرالدین شاه توسط آرایشگر مخصوص فرنگی

دوشنبه دهم تیر 1387به قلم: afshin arami{افشین آرامی شهرضا} ™      
11 بعد از ظهر   مد ل قجری

مدرنیته از نوع قجری

پنجشنبه ششم تیر 1387به قلم: afshin arami{افشین آرامی شهرضا} ™      
8 بعد از ظهر   آرایشگاه سیار

آرایشگاه سیار  اواخر قاجار

پنجشنبه ششم تیر 1387به قلم: afshin arami{افشین آرامی شهرضا} ™      
0 قبل از ظهر   انیس وعروسکش
عکسی دیگر از انیس الدوله سوگولی ناصرالدین شاه به همراه عروسکش

پنجشنبه ششم تیر 1387به قلم: afshin arami{افشین آرامی شهرضا} ™      
0 قبل از ظهر   عکس هنری قاجار
عکسی از امین الدوله

 شاید عکسی هنری وشاید هم ایشان به دستور شاه شهید قهر مبارک فرموده اند

پنجشنبه ششم تیر 1387به قلم: afshin arami{افشین آرامی شهرضا} ™      
0 قبل از ظهر   جوجوق سوگلی ناصرالدین شاه
عکسی از یکی دیگر از سوگولیهای شاه شهید

منبع: قاجار به روايت تصوير، به كوشش داريوش تهامي و فرشاد ابريشمي، عكاس: سيدجواد تهامي

برگرفته از:http://www.1architect.ir

پنجشنبه ششم تیر 1387به قلم: afshin arami{افشین آرامی شهرضا} ™      
9 بعد از ظهر   شکار شیر
شکارچیان شیر در زمان قاجار قاجار

دوشنبه سوم تیر 1387به قلم: afshin arami{افشین آرامی شهرضا} ™